Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Umowne MeteoGroup

§ 1

Przedmiot umowy

Dostawy danych dotyczących pogody  i/lub prognoz meteorologicznych i/lub innych na nich bazujących produktów/usług (dalej zwanych łącznie Danymi/Produktami) nastę-puje według poniższych warunków umownych, jeśli nie zostały zawarte odmienne ustalenia pisemne.

§ 2

Prawo użytkowania

1.   MeteoGroup ustanawia na rzecz Zleceniodawcy na Danych/Produktach będących przedmiotem niniejszej Umowy niewyłączne, nie podlegające przeniesieniu, jak również ograniczone czasowo do czasu trwania Umowy prawo użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.   Z Danych/Produktów będących przedmiotem niniejszej Umowy można korzystać wyłącznie do celów własnej działalności rolniczej. Udostępnianie  Danych/Produktów będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, jak również korzystanie z Danych/Produktów będących przedmiotem niniejszej Umowy na sposoby inne jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody MeteoGroup.

3.   O ile Dane/Produkty będące przedmiotem niniejszej Umowy są przedmiotem prawa autorskiego, lub innych praw przysługujących MeteoGroup, prawa te pozostają przy MeteoGroup.

4.   O ile do Danych/Produktów będących przedmiotem niniejszej Umowy przysługują prawa narodowym służbom meteorologicznym lub innym dostawcom meteorologicznych baz danych, prawa te pozostają przy danym dostawcy. Zleceniodawca musi uwzględnić w takim przypadku ograniczenia w użytkowaniu obowiązujące dostawcę. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w zdaniu 2 powyżej MeteoGroup jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z natychmiastowym skutkiem.

§ 3

Oddanie do dyspozycji

1.   Dane/Produkty będą w czasie trwania subskrypcji udostępnione za pośrednictwem portalu AgroPogoda.

2.   Zleceniodawca zabezpiecza za pomocą odpowiednich środków przekazane Dane/Produkty przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3.   MeteoGroup odpowiada za dostępność swoich świadczeń wyłącznie, gdy ich niedostępność jest rezultatem umyślnego postępowania lub rażącego zaniedbania.

4.   Jeżeli nastąpią okoliczności, które będą dla MeteoGroup stanowiły przeszkodę w dostarczeniu Danych/Produktów, MeteoGroup poinformuje o tym niezwłocznie Zleceniodawcę. W takich przypadkach, a w szczególności gdy podstawowe dane meteorologiczne nie zostaną dostarczone lub zostaną dostarczone przez osoby trzecie z opóźnieniem, MeteoGroup ma prawo dopasować rodzaj i zakres własnych świadczeń do powstałych okoliczności (świadczenie zastępcze). MeteoGroup przedsięweźmie środki profilaktyczne w celu uniknięcia lub natychmiastowego usunięcia błędów tego typu.

§ 4

Wynagrodzenie

  1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić MeteoGroup za dostarczenie Danych/Produktów będących przedmiotem niniejszej Umowy uzgodnione w dziale „Subskrypcje” wynagrodzenie łącznie z ustawowo określonym podatkiem VAT.  
  2. Wynagrodzenie jest płatne za pomocą modułu ECARD zainstalowanego na portalu agropogoda.meteogroup.pl.
  3. Formy płatności: przelew bankowy oraz  karta kredytowa lub płatnicza.

§ 5

Rękojmia, Odpowiedzialność Cywilna

MeteoGroup zapewnia, że będzie przygotowywać Dane/Produkty z zachowaniem największej staranności i przy zastosowaniu nowoczesnych naukowych metod. Jednocześnie MeteoGroup nie może dać rękojmi za prawidłowość prognoz pogody zawartych w Danych/Produktach. MeteoGroup nie może również przejąć odpowiedzialności za roszczenia opierające się na fakcie, że prognozy pogody zawarte w  Danych/Produktach całkowicie lub częściowo się nie sprawdziły. Z powyższych powodów prognozy dostarczane są na warunkach zawartych w poniższych postanowieniach:

1.   Dane/Produkty są dostarczane z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji czy rękojmi.

2.   Roszczenia o naprawienie szkody są wyłączone niezależnie do rodzaju naruszenia obowiązków łącznie z czynami niedozwolonymi, o ile nie zostały one popełnione umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. To dotyczy w szczególności roszczeń wynikających z roszczeń o naprawienie szkody osób trzecich jak również innych szkód pośrednich.

3.   Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w punkcie 2 nie ma zastosowania w przypadku szkód spowodowanych zagrożeniem życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu.

§ 6

Czas trwania

1.   Umowa jest ważna w uzgodnionym w dziale „Subskrypcje” czasie trwania zlecenia bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.   Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy albo w związku z niniejszą Umową, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby MeteoGroup. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.

 

 

MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.